TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE REEGLID

(Privaatsuspoliitika)

 1. PLANT-I-BOOST SIA, registrikood 40203405788, Antonijas iela 5, Riia, LV-1010 (edaspidi: töötleja, meie), töötleb teie isikuandmeid, mida kogutakse veebisaidil www.meslolojums.lv või esitatakse paberkandjal.
 2. Vastavalt reeglites sätestatud eesmärkidele ja nende jaoks vajalikus ulatuses töötleme järgnevalt loetletud isikuandmete liike (kategooriaid):
Isikuandmete liik 

 (kategooriad)

Kirjeldus
Teie kontaktandmed Teiega ühenduse võtmiseks vajalik teave, elukoha aadress, kirjavahetuse aadress, telefoninumber, e-posti aadress.
Teie tuvastusandmed Ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg.
Teie finantsandmed Teie pangakonto number, laenu- ja muud kohustused, andmed laenukohustuste täitmise või täitmata jätmise kohta, andmed töötasu ja muude sissetulekute kohta.
Andmed teie hariduse ja perekonna kohta Andmed perekonnaseisu ja pereliikmete kohta.
Teie tööalased andmed Teie töökoht, elukutse, amet, tegevusala, tööstaaži pikkus.
Teie visuaalsed andmed Fotod ja videosalvestised teist.

 

 1. Me tõendame, et teie isikuandmeid ei kasutata muudel eesmärkidel kui käesolevates reeglites kirjeldatud. Isikuandmeid töötlemiseks esitades kinnitate, et teete seda vabatahtlikult.
 1. Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid:

Enne teie isikuandmete töötlemise alustamist hindame alati eelnevalt läbi, millistel eesmärkidel on vaja teie isikuandmeid töödelda. Teie isikuandmete töötlemine on õiguspärane, tuginedes vähemalt ühele järgmistest alustest, st me töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 1. a) teie kontaktandmed, et saata teile teavet e-posti teel PLANT-I-BOOST SIA pakutavate toodete kohta, et võtta teiega ühendust telefoni teel või saata telefonile teavet PLANT-I-BOOST SIA pakutavate toodete kohta;
 2. b) teie tuvastusandmed: ostulepingute koostamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks;
 3. c) teie finantsandmed teie ostujõu hindamiseks, ostulepingute koostamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks;
 4. a) andmed teie hariduse ja perekonna kohta teie ostujõu hindamiseks, ostulepingute koostamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks;
 5. b) teie tööalased andmed teie ostujõu hindamiseks, ostulepingute koostamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks;
 6. c) teie visuaalsed andmed reklaami- ja turunduskampaaniate läbiviimiseks;
 7. d) teie isikuandmeid kasutatakse selleks, et täisväärtuslikult pakkuda teile PLANT-I-BOOST SIA valikus olevaid tooteid;
 8. e) isikuandmeid võidakse kasutada meie valikus olevate toodete ja teenuste tõhususe, turuolukorra, tarbijate ja toote analüüsimiseks, kuid teie andmeid analüüsiprotsessi käigus kolmandatele isikutele ei edastata.
 1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Teie isikuandmeid töödeldakse järgmistel alustel:

 •  isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt a (teie nõusolek);
 •  isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b (lepingu täitmiseks);
 •  isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f (meie õigustatud huvid);
 •  isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt d (andmesubjekti või muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitse).
 1. Õigustatud huvi

Meie õigustatud huvi on PLANT-I-BOOST SIA väetise müügi, edendamise ja levitamise huvides.

 1. Isikuandmete saajad

Töötlemise käigus edastatakse teie isikuandmeid teenusepakkujatele, kes osutavad meile teenuseid: infotehnoloogiateenuseid, e-posti edastamise teenuseid jne. Kinnitame, et need teenusepakkujad töötlevad andmeid ainult meie teenindamise ajal, et tagada teiega ühenduse võtmine PLANT-I-BOOST SIA pakutavate toodete kohta, koostada juriidilisi dokumente, mis võivad olla vajalikud lepingute või muude juriidiliste dokumentide koostamise protsessis, ning samuti tagada andmesubjektide või teiste füüsiliste isikute eluliste huvide kaitse. Õigusaktides sätestatud juhtudel võib andmeid edastada riigi- või õiguskaitseasutustele, näiteks uurimisasutustele, kohtutele, vannutatud kohtutäituritele jt.

 1. Isikuandmete säilitamine

Teie isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik eespool nimetatud eesmärkidel, mis on seotud PLANT-I-BOOST SIA valikus olevate toodetega. Isikuandmeid võidakse säilitada kuni eespool nimetatud toimingute lõpuni, sealhulgas võimalike edasikaebamistähtaegadeni, kuid pärast seda need kustutatakse ja neid enam ei säilitata. Kui Läti Vabariigi seadused ja määrused näevad ette mis tahes andmete kohustuslikku säilitamist, järgitakse vastavaid sätteid. Tagame teie isikuandmete säilitamise Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil.

 1. Isikuandmete töötlemise turvalisuse tagamine

Tagame teie isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse, rakendades asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, tagades teie isikuandmete füüsilise ja keskkonna turvalisuse, piirates teie isikuandmetele juurdepääsuõigusi, rakendades andmete minimeerimist, saates teie isikuandmeid krüpteeritud kujul. Tagame arvutivõrgu ja isiklike seadmete kaitse, andmete varundamise jm kaitsemeetmed, tagades seeläbi ka teie isikuandmete kaitse ebaseadusliku juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest.

Teie isikuandmete töötlemise raames antakse teie isikuandmetele juurdepääs üksnes meie volitatud töötajatele ja koostööpartnerite volitatud töötajatele, kes vajavad seda oma tööülesannete täitmiseks ja töötlevad teie isikuandmeid kooskõlas õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemise tehniliste ja korralduslike nõuetega.

 1. Turundus- ja reklaamikampaaniad

Teie isikuandmeid võidakse kasutada trükitud turundus- ja reklaammaterjalide valmistamiseks või veebikeskkonnas avaldamiseks.

 1. Teie õigused seoses teie andmete töötlemisega

Kui olete isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt andmesubjekt (näiteks olete ELi kodanik ja esitate meile oma isikuandmeid), on teil seoses oma isikuandmetega järgmised õigused:

 • Pääseda juurde teabele. Teil on õigus saada teavet selle kohta, miks ja kuidas teie isikuandmeid töödeldakse. Teil on õigus saada teid käsitlevatest kogutud andmetest tasuta koopia üldkasutatavas elektroonilises vormingus.
 • Mõnel juhul võime paluda teil täpsustada oma päringu ulatust, et täpsustaksite, millist teavet ja töötlemistoimingut päring käsitleb, samuti selgitada päringu põhjendust.
 • Õigusaktidega keelatud juhtudel ei saa me anda teile teavet teie isikuandmete töötlemise kohta, näiteks kui teave on edastatud õiguskaitseorganitele, prokuratuurile või kohtule.
 • Õigus parandada. Teil on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete põhjendamatu viivituseta parandamist ja ebatäielike isikuandmete täiendamist.  Juhul kui teie isikuandmed on muutunud, samuti kui olete avastanud, et me töötleme teie ebatäpseid või ebatäielikke isikuandmeid, palume teil teavitada meid paranduste tegemise vajadusest. PLANT-I-BOOST SIA on sellisel juhul õigus nõuda teilt parandamist põhjendavate dokumentide esitamist.
 • Õigus olla unustatud. Teil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta ja nõuda enda isikuandmete kustutamist põhjendamatu viivituseta niipea, kui andmed ei ole enam vajalikud a) lepingu täitmiseks, b) meie õigustatud huvide teostamiseks, c) et järgida mis tahes kohaldatavat seadust, määrust, õigusprotsessi või täidetavat valitsuse nõuet. Kui olete oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks asjakohasel eesmärgil tagasi võtnud, ei töötle me enam teie isikuandmeid. Peaksite siiski arvestama, et selline nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta teie isikuandmete töötlemise õiguspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist.
 • Õigus piirata töötlemist. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist juhul, kui teil on vastuväited ja edasiseks töötlemiseks puudub õiguslik alus. Kui te kasutate nimetatud õigust, on meil endiselt õigus töödelda teie isikuandmeid, näiteks selleks, et teostada või kaitsta oma seaduslikke õigusi ja huve, esitada nõudeid, kaitsta teiste füüsiliste või juriidiliste isikute õigusi. Me tagame teie isikuandmete piiramise, mis on meie ja meie koostööpartnerite käsutuses, kui see ei nõua meilt ebaproportsionaalselt suuri pingutusi.
 • Õigus esitada vastuväiteid. Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või töötlemiseks on vaieldamatu õigustatud alus. PLANT-I-BOOST SIA on õigus töödelda isikuandmeid, kui see on vajalik õigustatud huvi teostamiseks või kaitsmiseks või nõuete esitamiseks (näiteks kohtumenetluse eesmärgil).
 • Muud isikuandmete kaitse üldmääruse kohased õigused. Lisateabe saamiseks külastage isikuandmete kaitse üldmääruse veebisaiti.
 • PLANT-I-BOOST SIA vastutab teie isikuandmete töötlemise eest vastavalt normatiivaktide nõuetele. Saate küsida teavet oma isikuandmete kättesaadavuse, samuti paranduste ja kustutamiste kohta või seada andmete töötlemisele piiranguid ja esitada vastuväiteid, kirjutades e-posti aadressile liga.ansone@ljlinen.com või helistades telefonil +371 2616 7425. Teie privaatsuse rikkumise korral on teil õigus õigusaktides sätestatud huvide kaitseks esitada kaebus läbivaatamiseks PLANT-I-BOOST SIA, Andmekaitse Inspektsioonile või esitada hagi kohtusse